Privacy Beleid


Privacyreglement:

Het privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij de Piet met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleiden. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en /of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens:
Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

Jouw toestemming:
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je aanmeldt bij ons, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via dit privacy reglement. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

Je naam, adres, woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Verzekeringsgegevens
Gezinssituatie
Diagnose

Doeleinden van de gegevensverwerking:
We verzamelen ook wat persoonlijke informatie van jou die nodig is voor de dienstverlening (uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en om aan bepaalde wetten te voldoen). Deze informatie wordt veilig bewaard en niet gedeeld met anderen zonder jouw toestemming. Wij streven ernaar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder persoonsgegevens verwerkt. Zorgboerderij de Piet verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik gaat maken van onze diensten en wij uw gegevens vastleggen in een persoonlijke documentatie.

Beveiliging:
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
Beveiliging van netwerkverbindingen, beveiligde mail versturen via ZIVVER.

De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben, we maken back-ups en via werken met Zilliz en ONS nedap (in de Cloud)

Bewaartermijn:
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 20 jaar bewaren.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. (bv voor afstemming met andere zorgverleners) Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit aan andere partijen doorgeven.

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk.
Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Voor nadere informatie verwijzen wij je naar ons privacy beleid op onze website.
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid.
Bij andere vragen, opmerkingen over ons privacy regelement kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact; Zorgboerderij de Piet, Functionaris voor gegevensbescherming: Joyce Meenhuis 0546572614 24744244

Adresgegevens

Zorgboerderij 'De Piet'
Voorbroeksweg 3
7468 RG Enter

Tel: 0546-572614
Mail: meenhuis@zorgboerderijdepiet.nl

Volg ons


Keurmerken